|<
<
>

68

Gjennomtrekk og dårleg bumiljø

Vel riktig alternativ.

Folk som flyttar heile tida og som ikkje vil bli kjent med naboen, kan bli resultatet i ein bustadblokk med mange små . Fleire studiar at ei opphoping av mange små bustadeiningar ikkje eit godt bumiljø. Dei som bur i små leilegheiter, flyttar oftare .

Lese_25a_Vbotond_dreamstime_6091156_s.jpg

I tillegg blir mange av desse leilegheitene brukte som utleigebustader, noko som bidreg  stor gjennomtrekk. Slike forhold kan skape utfordringar i eit bumiljø fordi som bur for ein kort periode ikkje er særleg interesserte  styre og stell. Dei blir ikkje kjende med naboane og er ikkje så opptatte å investere pengar i garden. For 10 år sidan skulle Husbankens leilegheiter vere minimum cirka 55 kvadratmeter for å sikre bustadens  brukbarheit og gi bebuarane ein god standard. Livsløpsstandarden sikra i tillegg at bustaden er og brukbar for bevegelseshemma. I dag det i byene mange bustader på 35 kvadratmeter, og desse oppfyller verken krava til brukbarheit, standard tilgjengelegheit. Mange som med å komme inn i bustadmarknaden, meiner kanskje at det er greit med små bustader. Å skaffe bustader til ungdom bør likevel  politisk, ikkje ved å på akkord med kvaliteten. Det betyr at politikarane må endre rammevilkåra  å få lån og prioritere den sosiale bustadbygginga igjen. Det er at vi i dag ikkje ser oss til å bygge bustader av ein kvalitet ein for berre få år sidan såg på ein anstendig minimumskvalitet. Større leilegheiter er også vegen å for å få fleire barnefamiliar til å bli i sentrum. Sjølv om det ikkje er nokon garanti for at ein  fleire barnefamiliar i sentrum på kort sikt, kan det ha ein effekt på lengre .

På 1980-talet brukte det offentlege store på å slå saman små bustader i Oslo indre by og bakgardane for å få plass barnefamiliar. Då er det korttenkt og lite å bygge for mange nye, små bustader i sentrale .

Etter Osloavisen, september 2013

© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Personvern | Cookies